5252 Upshall: 155,00 €
o.Fi. L: 15,6 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Tilshead 71 g.

3794 Upshall: 115,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,1 cm Ø: 16 mm P, P 29 g.