5832 Peterson: 100,00 €
9 mm L: 16,3 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm A, Christmas 2018 51 g.

5831 Stanwell: 129,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,5 cm Ø: 18/23 mm P, Flame Grain 36 g.

verkauft   5830 Peterson: 89,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Summertime 49 g.

5691 Peterson: 70,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø19 mm P, Kapet 39 g.

5520 Peterson: 80,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,0 cm Ø: 16 mm P, System 28 g.

5483 Peterson: 75,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm P, Kapet 39 g.

5400 Peterson: 100,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,3 cm Ø: 26 mm A, Port 47 g.

5346 Peterson: 79,00 €
o.Fi. L: 27 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, Churchwarden 38 g.

5153 Peterson: 70,00 €
9 mm L: 13,6 cm H: 4,0 cm Ø: 17 mm A, Donegal Rocky 49 g.

5132 Peterson: 75,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Dublin X 220 S 59 g.

5040 Peterson: 50,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm P, Kapet 33 g.

4962 Peterson: 100,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 48 g.

4943 Peterson: 80,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, De Luxe Special 50 g.

4887 Peterson: 80,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm P, De Luxe 41 g.

Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.
Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.

4773 Peterson: 115,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Sherlock Holmes 51 g.

4470 Peterson: 99,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,0 cm 23 mm A, Sterling Silver 48 g.

4101 Peterson: 80,00 €

9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm  A, "ARAN" 40 g

3837 Peterson: 75,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm P, Kapet 40 g.

3748 Peterson: 90,00 €
 o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,6 cm Ø:18 mm P, 39 g.

3712 Peterson: 110,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,4 cm Ø:19 mm A, Donegal 52 g.

3071 Peterson : 50,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm P 44 g.

2906 Peterson : 100,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm A, 40 g.

2386 Peterson: 40,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Special 67 g.

2125 Peterson : 125,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm P, Tansania MS 39 g.

925 Peterson : 120,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm  P , Straight Grain  25 g.