4822 Peterson: 135,00 €
9 mm L: 16,2 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 69 g.

4821 Peterson 75,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, Kildare 52 g.

4820 Peterson: 135,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Hudson 63 g.

4819 Peterson: 85,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 5,8 cm Ø: 21 mm A, Derry Rustic B 47 42 g.

4798 Peterson: 65,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Kildare 42 g.

Peterson 125,00 € 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P,	Deerstalker 67 g.
Peterson 125,00 € 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P,	Deerstalker 67 g.

4789 Peterson: 125,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, Deerstalker 67 g.

Peterson 125,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P,	Milverton 60 g.
Peterson 125,00 € 9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P,	Milverton 60 g.

4788 Peterson: 125,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Milverton 60 g.

Peterson 90,00 € 9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.
Peterson 90,00 € 9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.

4780 Peterson: 90,00 €
9 mm L: 16,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, K&P 66 g.

Peterson 139,00 € 9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.
Peterson 139,00 € 9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.

4775 Peterson: 139,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes 55 g.

Peterson 135,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 50 g.
Peterson 135,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 50 g.

4774 Peterson: 135,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Sherlock Holmes 50 g.

Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.
Peterson 115,00 € 9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P,	Sherlock Holmes 51 g.

4773 Peterson: 115,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Sherlock Holmes 51 g.

4722 Peterson: 125,00 €
 9 mm L: 14,7 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm A, Sherlock Holmes 59 g.

Reserviert/ reserved

4582 Peterson: 99,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm  H: 4,8 cm Ø: 20 mm  A, Kapp Royal 31g.

4479 Peterson: 65,00 €
 o.Fi. L: 17,0 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm P, De Luxe 71 g.

4470 Peterson: 99,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,0 cm 23 mm A, Sterling Silver 48 g.

4391 Peterson: 115,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, S.Holmes Baskerville 70 g.

4295 Peterson: 110,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,3 cm Ø: 17 mm A, 36 g.

4244 Peterson: 125,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,7 cm Ø: 20 mm P, Lim.Edition 225/1000 70 g.

4101 Peterson: 80,00 €

9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm  A, "ARAN" 40 g

3837 Peterson: 75,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm P, Kapet 40 g.

3770 Peterson: 60,00 €
 9 mm L: 13,4 cm H: 4,0 cm 21 mm P, Gallery 40 g.

3748 Peterson: 90,00 €
 o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,6 cm Ø:18 mm P, 39 g.

3712 Peterson: 110,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,4 cm Ø:19 mm A, Donegal 52 g.

3680 Peterson: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,7 cm Ø:20 mm A, 48 g.

3670 Peterson: 150,00 €
 9 mm L: 15,2 cm H: 4,1 cm Ø:19 mm A, Cara 55 g. 

3467 Peterson: 85,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø:20 mm A, 47 g.

3083 Peterson : 125,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A Port 54 g.

3071 Peterson : 50,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm P 44 g.

2906 Peterson : 100,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm A, 40 g.

2491 Peterson : 39,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,1 cm Ø: 18 mm P, Kapet 40 g.

2386 Peterson: 40,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Special 67 g.

2126 Peterson : 125,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm P, Galway 39 g.

2125 Peterson : 125,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm P, Galway 39 g.

925 Peterson : 120,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm  P , Straight Grain  25 g.

607 Peterson : 50,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,6 cm Ø:20 mm P, Tansania 40 g.