7184 No Name: 99,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm P, Handmade 53 g.

7178 No Name: 99,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P, Handmade 46 g.

7177 No Name: 99,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm Handmade P, 54 g.

6976 No Name: 99,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 5,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 77 g.

6833 No Name: 150,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, 51 g.

6832 No Name: 125,00 €
o.Fi. L: 16,7 cm H: 6,0 cm Ø: 20 mm A, 39 g.

6831 No Name: 125,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, 28 g.

6830 No Name: 125,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,1 cm Ø: 18 mm A, 31 g.

6806 No Name: 125,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm A, 53 g.

6700 No Name: 140,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,1 cm Ø: 19 mm A, 44 g.

6692 No Name: 80,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,1 cm Ø: 19 mm P, Tansania Meerschaum 53 g.

6644 No Name: 139,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, Tansania Meerschaum 53 g.

6499 No Name: 70,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,9 cm Ø: 19 mm P, 44 g.

6244 No Name: 100,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm A, Handmade 54 g.

6242 No Name: 130,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 6,4 cm Ø: 20 mm A, 57 g.

6222 No Name: 125,00 €
9 mm L: 17,3 cm H: 6,8 cm Ø: 22 mm A, 78 g.

6015 No Name: 80,00 €
o.Fi. L: 15,1 cm H: 5,6 cm Ø: 20 mm a, Blockmeerschaum 34 g.

5996 No Name: 80,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm A, 52 g.

5990 No Name: 89,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, 59 g.

5981 No Name: 90,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm C, 46 g.

5959 No Name: 70,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm C, 42 g.

5931 No Name: 110,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, 31 g.

5924 No Name: 69,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 3,8 cm Ø: 19 mm P, 41 g.

5919 No Name: 69,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, Handmade 52 g.

5918 No Name: 69,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,1 cm Ø: 19 mm P, Handmade 46 g.

5902 No Name: 80,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 6,2 cm Ø: 23 mm P, 65 g.

5840 No Name: 100,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm A, Blockmeerschaum 38 g.

5824 No Name: 49,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm A, Made by Savinelli 52 g.

5757 No Name: 85,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm P, Straight Grain 28 g.

5569 No Name: 150,00 €
9 mm L: 14,9 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm P, 60 g.

5501 No Name: 70,00 €
o.Fi. L: 17,0 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Special 46 g.

5115 No Name: 45,00 €
o.Fi. L: 21,8 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm A, 55 g.

5069 No Name: 45,00 €
9 mm L: 16,0 cm H: 4,7 cm Ø: 17 mm P, unsmoked 51 g.

5058 No Name: 45,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 46 g.

5056 No Name: 45,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, unsmoked 45 g.

4626 No name: 145,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, 67 g.

4324 No Name: 70,00 €
 o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm P, handmade 36 g.

4310 No Name: 135,00 €
 o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm P, 43 g.

4195 No Name: 60,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,3 cm Ø: 18 mm P, 33 g.

4190 No Name: 43,00 €
 o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm A, 27 g.

3515 No Name: 150,00 €
 o.Fi. L: 15,3 cm H: 6,0 cm Ø:19 mm P, Melby 67 g.

3476 No Name: 115,00 €
 o.Fi. L: 13,1 cm H: 3,3 cm Ø:19 mm P, Morta 41 g.

3046 No Name : 27,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm P 41 g.

3029 No Name : 80,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,6 cm Ø: 20 mm P 50 g.

2539 No name : 45,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P 59 g.

1923 No Name : 69,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,6 cm Ø: 20 mm P 62 g.

816 No Name: 45,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P , Rustik  57 g.