6431 Navigator: 69,00 €
o.Fi L: 3,2 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm P, unsmoked 42 g.

6224 Navigator: 49,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 33 g.