6145 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 28 g.

Reserviert/ reserved

6142 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 32g.

Reserviert/ reserved

6141 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 30 g.

5723 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, unsmpked 30 g.