7191 Altinay: 120,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,7cm Ø: 22 mm A, 37 g.

7183 Andreas Bauer: 170,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, 44 g.

7181 Aktas: 100,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm A, 40 g.

7180 Aktas: 120,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,7 cm Ø: 23 mm P, Mas-Pipe 64 g.

6643 Genuine Block: 115,00 €
9 mm L: 15,8 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, Jambo Tansania Meerschaum 64 g.

6623 Genuine Block: 110,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Jambo 58 g.

6620 Genuine Block: 90,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 6,0 cm Ø: 20 mm P, Tansania Meerschaum 73 g.

6365 Andreas Bauer: 125,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 44 g.

6351 No Name: 100,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm A, 49 g.

6348 No Name: 150,00 €
o,Fi. L: 16,0 cm H: 5,5 cm Ø: 19 mm A, 48 g.

6347 No Name: 100,00 €
9 mm L: 15,8 cm H: 5,8 cm Ø: 18 mm A, 40 g.

6346 No Name: 90,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,5 cm Ø: 19 mm A, 33 g.

6345 No Name: 120,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,7 cm Ø: 20 mm A, 45 g.

6343 No Name: 90,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, 30 g.

6339 No Name: 49,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 8,4 cm Ø: 20 mm A, 55 g.

6337 No Name: 150,00 €
o.Fi. L: 38,2 cm H: 10,5 cm Ø: 21 mm A, 120 g.

6336 Altinay: 170,00 €
o.Fi. L: 27,5 cm H: 8,3 cm Ø: 21 mm A, 83 g.

6320 Koncak: 80,00 €
o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, 26 g.

6088 Andreas Bauer : 495,00 €
o.Fi. L:13,7 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm A, unsmoked 36 g.

5881 No Name: 175,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, 46 g.

5878 No Name: 100,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 47 g.

5875 No Name: 100,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, 52 g.

5873 No Name: 125,00 €
o.Fi.L: 15,7 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm A, 36 g.

5872 No Name: 125,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm A, 46 g.

5869 Altinay: 100,00 €
9 mm L: 15,7 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm A, 34 g.

5864 Aktas: 250,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 7,0 cm Ø: 23 mm A, 77 g.

5715 Altinay: 110,00 €
9 mm L: 15,7 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm A, 55 g.

5714 No Name: 70,00 € o.Fi. L: 14,0  cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 49 g.

5711 No Name: 90,00 €
o.Fi. L: 18,3 cm H: 7,3 cm Ø: 22 mm A, 57 g.

5710 No Name: 115,00 €
o.Fi. L: 26,7 cm H: 6,0 cm Ø: 20 mm A, 82 g.

5709 Tansania Meerschaum: 90,00 €
o.Fi. L: 34,0 cm H: 5,7 cm Ø: 19 mm A, 90 g.

5708 No Name: 70,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, 35 g.

5176 No Name: 100,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 48 g.

5126 Aktas: 125,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 7,0 cm Ø: 19 mm A, 56 g.

5125 No Name: 125,00 €
9 mm L: 18,0 cm H: 6,0 cm Ø: 20 mm A, 61 g.

4508 Aktas: 100,00 € 9 mm L: 15,6 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, 43 g.
4508 Aktas: 100,00 € 9 mm L: 15,6 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, 43 g.

4508 Aktas: 100,00 €
 9 mm L: 15,6 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, 43 g.

4457 No Name: 50,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, 28 g.

4018 No name: 150,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5 5 cm Ø: 19 mm P, unsmoked 47 g.

4017 Altinay: 295,00 € o.Fi. L. 15,3 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, unsmoked 58 g.
4017 Altinay: 295,00 € o.Fi. L. 15,3 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, unsmoked 58 g.

4017 Altinay: 295,00 €
 o.Fi. L. 15,3 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, unsmoked 58 g.

4014 No Name : 45,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 5,8 cm Ø: 20 mm A, 57 g.

4012 No Name : 60,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, 56 g.