4695 Ascorti: 89,00 €
 9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Business KS 37 g.

4691 Ascorti: 85,00 €
 9 mm L: 12,8 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, Business 40 g.

4689 Ascorti: 195,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm A, Gran Gala 48 g.

4686 Ascorti: 85,00 €
 9 mm L: 16,3 cm H: 6,8 cm Ø: 20 mm A, Business Extension 84 g.

4677 Ascorti: 135,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,9 cm Ø: 19 mm A, Russ 33 g.

4676 Ascorti: 135,00 €
 9 mm L: 14,4 cm H: 5,0 cm 21 mm A, KS 46 g.

4673 Ascorti: 185,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, KS 51 g.

4639 Ascorti: 125,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, Business KS 56 g.

4638 Ascorti: 165,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, KS 47 g.

4610 Ascorti: 85,00 € 
9 mm L: 12,3 cm H: 4,4 cm  Ø:19 mm  A, Business 47 g.

4575 Ascorti: 70,00 €
 9 mm L: 14,2 cm  H: 3,8 cm Ø: 24 mm  A, Business 41g.

4558 Ascorti: 90,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 5,3 cm  Ø: 24 mm , A, 47g.

4500 Ascorti: 135,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm A, E  64 g.

4359 Ascorti: 105,00 €
 9 mm L: 14,5 cm  H: 5,4 cm Ø: 20 mm A, KS. 53 g.

4353 Ascorti: 195,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 5,4 cm Ø: 21 mm A, B KS. 53 g.

4349 Ascorti:  275,00 €
 o.Fi. L: 13,8 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm A, Ascorti 800 53 g.

4347 Ascorti: 200,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 5,6 cm Ø: 21 mm A, E KS. 56 g.

4345 Ascorti: 175,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm A, KS. 62 g.

4086 Ascorti: 89,00 €

  o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm  A, rustiziert 47 g

4076 Ascorti: 125,00 €

  9 mm L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm  A, handmade 39 g

4044 Ascorti: 89,00 €

9 mm L: 15,6 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, Business 51 g.

3868 Ascorti: 95,00 €
 9 mm L: 14,8 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A, Business 47 g.

3759 Ascorti: 220,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,2 cm Ø:19 mm A, 43 g.

3725 Ascorti: 100,00 €
 9 mm L: 12,4 cm H: 4,3 cm Ø:22 mm A, Business KS 48 g.

3610 Ascorti: 95,00 €
 9 mm L: 13,2 cm H: 5,0 cm Ø:21 mm A, Business KS 55 g.

3417 Ascorti: 100,00 €
 9 mm L: 13,4 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm A, Business 38 g.

3403 Ascorti: 95,00 €
 9 mm L: 14,1 cm H: 4,5 cm Ø:20 mm A, Business 58 g

3315 Ascorti: 90,00 €
 9 mm L: 15,7 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm  A, Business 49 g.

3190 Ascorti : 230,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm A, Natural 55 g.

3124 Ascorti : 110,00 €
 9 mm L: 17,3 cm  H: 5,3 cm  Ø: 25 mm  A, New Line 50 g.

3105 Ascorti : 80,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm A Business 36 g.

3104 Ascorti : 95,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm A Business 43 g.

1582 Ascorti : 115,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,9 cm Ø: 18 mm P, Fiammata 2 42 g.

1223 Ascorti : 95,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,6 cm Ø: 20 mm A, Rustik 36 g.

838 Ascorti : 65,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm  H: 5,0 cm  Ø: 21 mm  A , Rustik 46 g.