5850 Ascona: 25,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 33 g.

5847 Ascona: 25,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 39 g.

5844 Ascona: 25,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 37 g.