5969 Charatan: 110,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,6 cm Ø: 25 mm P, Special 71 g.

5968 Charatan: 125,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm P, Executive 63 g.

5929 Charatan: 90,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, Special 32 g.

5900 Charatan: 75,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm A, Belvedere 44 g.

5803 Charatan: 195,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, Special 44 g.

5390 Charatan: 150,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,6 cm Ø: 18 mm P, Special 39 g.

5253 Charatan: 195,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A, 76 of 300 90 g.

4647 Charatan: 80,00 € o Fi. L: 13,8 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm A, Belvedere 60 g.
4647 Charatan: 80,00 € o Fi. L: 13,8 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm A, Belvedere 60 g.

4647 Charatan: 80,00 €
 o Fi. L: 13,8 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm A, Belvedere 60 g.

4555 Charatan: 65,00 € o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm A, 33g.
4555 Charatan: 65,00 € o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm A, 33g.

4555 Charatan: 65,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm  H: 4,6 cm  Ø: 23 mm A, 33 g.

4545 Charatan: 80,00 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm A, Belvedere 37 g.
4545 Charatan: 80,00 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm A, Belvedere 37 g.

4545 Charatan: 80,00 
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm A, Belvedere 37 g.

4445 Charatan: 75,00 € o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm P, Belvedere 63 g.
4445 Charatan: 75,00 € o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm P, Belvedere 63 g.

4445 Charatan: 75,00 €
 o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm P, Belvedere 63 g.

3481 Charatan: 115,00 € o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm P, Free Hand Relief 39 g.
3481 Charatan: 115,00 € o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm P, Free Hand Relief 39 g.

3481 Charatan: 115,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm P, Free Hand Relief 39 g. 

3821 Charatan: 69,00 € o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Belvedere 38 g.
3821 Charatan: 69,00 € o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Belvedere 38 g.

3821 Charatan: 69,00 €
  o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Belvedere 38 g.

3798 Charatan: 75,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Belvedere 37 g.
3798 Charatan: 75,00 € o.Fi. L: 14,9 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Belvedere 37 g.

3798 Charatan: 75,00 €
 o.Fi. L: 14,9 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Belvedere 37 g.

2654	Charatan	:	75,00 € o.Fi.	L:	13,2 cm	H:	4,7 cm	Ø:	19 mm	P,	Special	32 g.
2654	Charatan	:	75,00 € o.Fi.	L:	13,2 cm	H:	4,7 cm	Ø:	19 mm	P,	Special	32 g.

2654 Charatan : 75,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm P, Special 32 g.

2575	Charatan	:	100,00 € o.Fi.	L:	14,2 cm	H:	4,2 cm	Ø:	21 mm P, Belvedere	49 g.
2575	Charatan	:	100,00 € o.Fi.	L:	14,2 cm	H:	4,2 cm	Ø:	21 mm P, Belvedere	49 g.

2575 Charatan : 100,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm Belvedere 49 g.

2020	Charatan`s	:	95,00 € o.Fi.	L:	13,0 cm	H:	4,5 cm	Ø:	20 mm	P, Special	31 g.
2020	Charatan`s	:	95,00 € o.Fi.	L:	13,0 cm	H:	4,5 cm	Ø:	20 mm	P, Special	31 g.

2020 Charatan`s : 95,00 €
o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P Special 31 g.

1926	Charatan	:	100,00 € o.Fi.	L:	12,9 cm	H:	4,7 cm	Ø:	18 mm	P, Belvedere	39 g.
1926	Charatan	:	100,00 € o.Fi.	L:	12,9 cm	H:	4,7 cm	Ø:	18 mm	P, Belvedere	39 g.

1926 Charatan : 100,00 €
o.Fi. L: 12,9 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm P Belvedere 39 g.

1598	Charatan	:	90,00 € o.Fi.	L:	14,9 cm	H:	4,4 cm	Ø:	18 mm	P,	Belvedere	34 g.
1598	Charatan	:	90,00 € o.Fi.	L:	14,9 cm	H:	4,4 cm	Ø:	18 mm	P,	Belvedere	34 g.

1598 Charatan : 90,00 €
o.Fi. L: 14,9 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm P, Belvedere 34 g.