Macos 2: 495,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, 77 g.

Macos 1 : 195,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, 74 g.