6418 Viby Frederiksen: 89,00 €
o.Fi. L: 16,5 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, 52 g.

6402 Viby Frederiksen: 60,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm P, 32 g.

5784 Viby Frederiksen: 80,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,4 cm Ø: 19 mm A, 36 g.

5698 Viby: 75,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,4 cm Ø: 19 mm P, 50 g.