5698 Viby: 75,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,4 cm Ø: 19 mm P, 50 g.