5223 Poul Ilsted: 915,00 €
o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm P, 41 g.

5214 Poul Ilsted: 3.500,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm P, 2 B 50 g.

5213 Poul Ilsted: 1.750,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,6 cm Ø: 20 mm P, 42 g.

5202 Poul Ilsted: 3.000,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm P, F 2 54 g.

5201 Poul Ilsted: 2.500,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm P, G 4 62 g.

5200 Poul Ilsted: 1.395,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, 1 66 g.

5199 Poul Ilsted: 1.250,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm A, C 2 48 g.

5198 Poul Ilsted: 3.500,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, 41 g.

5197 Ilsted: 1.100,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, 55 g.

5196 Poul Ilsted: 3.000,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 12 56g.

5195 Poul Ilsted: 1.950,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,6 cm Ø: 23 mm P, D 4 61 g.

5193 Poul Ilsted: 3.500,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm Ø: 22 mm P, 1 C 51 g.

5191 Poul Ilsted: 1.950,00 €
o.Fi. 16,5 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm P, 53 g.

4921 Poul Ilsted: 900,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 25 mm P,  56 g.

4634 Poul Ilsted: 1.300,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, 52 g.

4583 Poul Ilsted: 1.750,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm  H: 6,2 cm  Ø: 22 mm  P, sand 57 g.

3944 Poul Ilsted: 2.900,00 €
 o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, B 4 42 g.