7092 Hilson: 80,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm A, Gallery unsmoked 46 g.

6961 Hilson: 89,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Tarta Ruga 47 g.

6790 Hilson: 75,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm P, Flair Largo 42 g.

6257 Hilson: 60,00 €
9 mm L: 13,4 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, Starlet 55 g.

6038 Hilson: 79,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, Saphir unsmoked 51 g.