7008 Holger Frickert: 175,00 €
o.Fi. L: 15,6 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm P, 1 51 g.

5837 Holger Frickert: 125,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm A, 44 g.

5444 Holger Frickert: 90,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm C, 42 g.

5434 Holger Frickert: 99,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 5,3 cm Ø: 24 mm P, 43 g.

5331 Holger Frickert: 100,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 5,8 cm Ø: 21 mm P, 46 g.