7275 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 16,7 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm P, Shell Briar Gruppe 4 (Jahr 1973) 40 g.

7265 Dunhill: 185,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 4,4 cm Ø: 23 mm P, Shell Briar Gruppe 4 (Jahr 1969) 33 g.

7244 Dunhill: 149,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Shell Briar Gruppe 4 (Jahr 1962) 35 g.

7102 Dunhill: 295,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 5 (Jahr 1982) 48 g.

7094 Dunhill: 200,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 4 (Jahr 1981) 45 g.

7085 Dunhill: 200,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm P, Bruyere Gruppe 3 (Jahr 1973) 34 g.

6970 Dunhill: 300,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,8 cm Ø: 21 mm P, Root Briar Gruppe 4 (Jahr 1980) 42 g.

6888 Dunhill: 340,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm P, Tanshell Gruppe 5 (Jahr 1977) 46 g.

6861 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 4 (Jahr 1972) 27 g.

6854 Dunhill: 215,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Red Bark Gruppe 4 (Jahr 1972) 38 g.

6845 Dunhill: 215,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm P, Red Bark Gruppe 4 (Jahr 1975) 41 g.

6814 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,1 cm Ø: 23 mm P, Tanshell Gruppe 5 (Jahr 1972) 43 g.

6786 Dunhill: 1.100,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, *** (1982) 41 g.

6750 Dunhill: 157,00 €
6 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 17 mm P, Shell Briar Gruppe 4 (1969) 43 g.

6646 Dunhill: 165,00 €
o.Fi. L: 14,1 cm H: 3,8 cm Ø: 22 mm P, Red Bark Gruppe 2 (1972) 22 g.

6414 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P, Shell Gruppe 4 (1976) 31 g.

6391 Dunhill: 220,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,2 cm Ø: 24 mm P, Tanshell Gruppe 5 (1977) 58 g.

6371 Dunhill: 995,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm P, Collector (1972) 46 g.

6311 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,8 cm Ø: 22 m P, Root Briar Gruppe 4 (1973) 40 g.

6302 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Root Briar Gruppe 4 (1973) 36 g.

6299 Dunhill: 750,00 €
o.Fi. L: 16,8 cm H: 6,5 cm Ø: 22 mm P, Root Briar DR 59 g.

6295 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,4 cm Ø: 19 mm P, Root Briar Gruppe 4 (1982) 59 g.

6177 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 12,0 cm H: 4,2 cm Ø: 25 mm P, Bruyere Gruppe 4 (1972) 35 g.

6159 Dunhill: 195,00 €
o.Fi. L: 11,9 cm H: 4,4 cm Ø: 23 mm P, Shell Briar Gruppe 4 (1973) 33 g.

6053 Dunhill: 900,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,4 cm Ø: 22 mm P, Collector HT (1987) 51 g.

6000 Dunhill: 275,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 5,7 cm Ø: 23 mm P, Red Bark Gruppe 6 (1986) 66 g.

5943 Dunhill: 195,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm C, Cumberland Gruppe 4 (1972) 34 g.

5466 Dunhill: 235,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Black Briar Gruppe 5 (1983) 53 g.

5402 Dunhill: 155,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,0 cm Ø: 17 mm Bruyere Gruppe 2 (1973) 26 g.

5383 Dunhill: 155,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 4 49 g.

5380 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm P, Root Briar Gruppe 3 (1979) 30 g.

5351 Dunhill: 275,00 €
o.Fi. L: 16,7 cm H: 5,4 cm Ø: 19 mm P, Bruyere Gruppe 5 (1972) 63 g.

5350 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 15,6 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Root Briar Gruppe 4 (1972) 39 g.

5347 Dunhill: 225,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 4 (1971) 37 g.

5285 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm P, Shell Gruppe 4 (1978) 42 g.

5247 Dunhill: 795,00 €
o.Fi. L: 17,2 cm H: 6,0 cm Ø: 23 mm P, Collector HT (1987) 94 g.

5232 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,7 cm 20 mm P, Bruyere (1977) 28 g.

5011 Dunhill: 275,00 €
o.Fi. L: 16,8 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm C, Gruppe 5 51 g.

4941 Dunhill: 195,00 €
o.Fi. L: 16,4 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm C, Cumberland Gruppe 6 (1981) 64 g.

4714 Dunhill: 165,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 3,6 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 3 (1979) 22 g.

4620 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm C, Amber Root Gruppe 4 (1996) 33 g.

4438 Dunhill: 195,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 65 g.

4427 Dunhill 220,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 3(1974) 30 g.

4360 Dunhill: 255,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm P, Chestnut Gruppe 4 (1982) 47 g.

4202 Dunhill: 155,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm P, 38 g.

4159 Dunhill: 275,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 (1992) 58 g.

4040 Dunhill: 895,00 €

o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,7 cm Ø: 24 mm P, Collector (1987) 56 g.

3993 Dunhill : 230,00 €
 o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm P, Dress Gruppe 4 ( 1985) 35 g.

2859 Dunhill : 225,00 €
o.Fi. L: 12,6 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm P Gruppe 3 Bruyere 33 g.

1060  Dunhill: 1.550,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm Gold spigot 375er Gold ( 1980) 39 g.