4714 Dunhill: 165,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 3,6 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 3 22 g.

4641 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,2 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 4 41 g.

4620 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm C, Amber Root Gruppe 4 33 g.

4593 Dunhill 245,00 €
 o.Fi. L: 15,3 cm  H: 5,2 cm  Ø: 20 mm , C,  Amber Root Gruppe 5, 62 g.  

4438 Dunhill: 195,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 65 g.

4427 Dunhill 220,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 3 30 g.

4406 Dunhill: 175,00 €
 o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm P, Bruyere Gruppe 4 39 g.

4360 Dunhill: 255,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm P, Chestnut Gruppe 4 47 g.

4320 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 3 28 g.

4307 Dunhill: 155,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,8 cm Ø: 23 mm P, Red Bark Gruppe 4 38 g.

4202 Dunhill: 155,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm P, 38 g.

4159 Dunhill: 275,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm P, Root Briar Gruppe 5 58 g.

4157 Dunhill: 265,00 €
 o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,3 cm Ø: 20 mm P, Chestnut Gruppe 4 36 g.

 

4155 Dunhill: 265,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm P, Bruyere Gruppe 3 33 g.

4141 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm P, Bruyere 39 g.

4087 Dunhill: 185,00 €

  o.Fi. L: 15,8 cm H: 4,9 cm Ø: 26 mm  P, Gruppe 5 Bruyere 42 g

4053 Dunhill: 185,00 €

o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 4 27 g.

4040 Dunhill: 895,00 €

o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,7 cm Ø: 24 mm P, Collector 56 g.

3993 Dunhill : 230,00 €
 o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm P, Dress Gruppe 4 35 g.

3962 Dunhill : 120,00 €
 o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 4 31 g.

3722 Dunhill: 650,00 €
 o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,0 cm Ø:21 mm P, Collector 35 g.

3693 Dunhill: 550,00 €
 o.Fi. L: 13,7 cm  H: 4,5 cm Ø:19 mm P, Bruyere Gruppe 4, 375 er Gold 34 g.

3011 Dunhill : 430,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P 59 g.

2925 Dunhill : 250,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P Gruppe 4 Root Briar 40 g.

2923 Dunhill : 230,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm P, Gruppe 3 Root Briar 29 g.

 

2897 Dunhill : 250,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,0 cm Ø: 18 mm P Gruppe 4 Dress 37 g.

 

2859 Dunhill : 225,00 €
o.Fi. L: 12,6 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm P Gruppe 3 Bruyere 33 g.

1555 Dunhill : 225,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm P, Bryuere  Gruppe 3 37 g.

1062  Dunhill: 1.600,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm Gold spigot 375er Gold 45 g.

1060  Dunhill: 1.550,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm Gold spigot 375er Gold 39 g.

698 Dunhill: 800,00 € 
o.Fi. L: 14,5 cm H: 3,7 cm Ø: 20 mm P, Two Stars 39 g.