5210 Cesare: 125,00 €
o.Fi. 18,1 cm H: 6,0 cm Ø: 25 mm A, 69 g.

2885 Cesare : 85,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm P, 63 g.