2310 Axmacher : 330,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 5,2 cm Ø 20 mm P 50 g.