reserviert  7135 Stanwell: 90,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Tulip 46 g.

7133 Stanwell: 100,00 €
o.Fi. L: 17,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Hand Made unsmoked 40 g.

Reserviert/ reserved

7123 Stanwell: 115,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, Silhouette 40 g.

7121 Stanwell: 90,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, 38 g.

Reserviert/ reserved

reserviert    7093 Stanwell: 90,00 €
9 mm L: 15,1 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, 53 g.

7091 Stanwell: 90,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, Silhouette 36 g.

7090 Stanwell: 90,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, Silhouette 50 g.

6949 Stanwell: 149,00 €
o.Fi. L: 17,2 cm H: 5,0 cm Ø: 25 mm A, unsmoked 65 g.

6860 Stanwell: 98,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm P, Hexagon 66 g.

6836 Stanwell: 99,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 17 mm A, Silhouette 33 g.

6752 Stanwell: 75,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Royal Rouge 60 g.

6553 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Royal Bark 33 g.

6472 Stanwell: 65,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,1 m Ø: 23 mm A, 44 g.

6412 Stanwell: 70,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, Handmade 40 g.

6387 Stanwell: 89,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm A, Silver S 49 g.

6360 Stanwell: 120,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm P, Tom Eltang Design 66 g.

6358 Stanwell: 125,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm P, Collectors 55 g.

6263 Stanwell: 90,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm A, Collection 68 g.

5831 Stanwell: 129,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,5 cm Ø: 18/23 mm P, Flame Grain 36 g.

5800 Stanwell: 95,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Silver S 38 g.

5513 Stanwell: 70,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, Royal Guard 42 g.

5510 Stanwell: 75,00 €
o.Fi. L: 15,1 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm A, Royal Prince 44 g.

5509 Stanwell: 85,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm A, Handmade 38 g.

5507 Stanwell: 55,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,8 cm Ø: 21 mm P, Royal Prince 33 g.

5493 Stanwell: 75,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,8 cm Ø: 21 mm A, Handmade 56 g.

5492: Stanwell 69,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm A, Handmade 42 g.

5431 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,9 cm Ø: 18 mm A, 35 g.

5279 Stanwell: 70,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Royal Briar 57 g.

5277 Stanwell: 60,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, Royal Briar 36 g.

5275 Stanwell: 75,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Prestige 39 g.

5133 Stanwell: 70,00 €
o.Fi. L: 17,5 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm A, Selected Briar 50 g.

5097 Stanwell: 60,00 €
o.Fi. L: 12,5 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm A, Royal Prince 39 g.

5087 Stanwell: 69,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,7 cm Ø: 17 mm A, Barock 47 g.

4968 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Barok 51 g.

4890 Stanwell: 75,00 €
o.Fi.  L: 13,4 cm H: 4,6 cm Ø: 17 mm A, Barok 33 g.

4885 Stanwell: 80,00 €
o.Fi.  L: 13,2 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A, 45 g.

4475 Stanwell: 79,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm P, Selected Briar 39 g.

4116 Stanwell : 75,00 €
 o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, Flame Grain 40 g.

2078 Stanwell: 45,00 €
o.Fi. L:14,3 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Royal Briar 56 g.