7204 Mc.Lintock: 79,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 5,4 cm Ø: 21 mm A, unsmoked 56 g.

7202 Bari: 199,00 €
9 mm L: 18,0 cm H: 6,8 cm Ø: 25 mm P, Wiking unsmoked 150 g.

7201 Big Ben: 99,00 €
9 mm L: 16,0 cm H: 6,3 cm Ø: 21 mm P, Jumbo unsmoked 71 g.

7200 Nørding: 135,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, 0 56 g.

7199 Nørding: 145,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, 50 g.

7196 Nørding: 115,00 €
9 mm L: 15,7 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, 63 g.

7195 Nørding: 145,00 €
9 mm L: 17,5 cm H: 5,3 cm Ø: 24 mm P, 48 g.

7194 Nørding: 130,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 42 g.

7192 Nørding: 145,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 7,8 cm Ø: 23 mm P, F 72 g.

7191 Altinay: 120,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,7cm Ø: 22 mm A, 37 g.

7190 David Barnes: 120,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm P, A2 35 g.

7189 Thurmann: 155,00 €
o.Fi. L: 12,8 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm P, Pax 36 g.

7188 Stanwell: 99,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, W 50 g.

7187 Nørding: 100,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Tansania Meerschaum 44 g.

7186 Stanwell: 129,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,4 cm Ø: 23 mm P, 45 g.

7185 Stanwell: 129,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm A, Silhouette 39 g.

7184 No Name: 99,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 20 mm P, Handmade 53 g.

7183 Andreas Bauer: 170,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, 44 g.

7181 Aktas: 100,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm A, 40 g.

7180 Aktas: 120,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,7 cm Ø: 23 mm P, Mas-Pipe 64 g.

7178 No Name: 99,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P, Handmade 46 g.

7177 No Name: 99,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm Handmade P, 54 g.

7176 Axel Svend Celius: 105,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 6,4 cm Ø: 22 mm P, Root 49 g.

7175 Stanwell: 99,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, Royal Prince 50 g.

7174 Karl Erik: 115,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, 62 g.

7173 Svendborg: 105,00 €
9 mm L: 12,6 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, A 51 g.

7172 W.Ø.Larsen: 115,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, 47 g.

7171 Talamona: 89,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,5 cm Ø: 24 mm A, Romana 57 g.

7170 Peterson: 149,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, LB Sherlock Holmes 51 g.