6140 S.Bang: 650,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 3,7 cm Ø: 22 mm P, 41 g.

Reserviert/ reserved

6139 Tsuge: 145,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm P, Kaga 55 g.

6138 Dunhill: 275,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,7 cm Ø: 23 mm P, Root Briar Gruppe 4 30 g.

6137 S.Bang: 650,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 25 mm P, 925 S 43 g.

6136 S.Bang: 1.095,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm P, B 47 g.

6135 S.Bang: 495,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,2 cm Ø. 23 mm P, 925 S 55 g.

6134 S.Bang: 695,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm P,  60 g.

6132 Caminetto: 125,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,8 cm Ø: 22 mm A, 61 g,

6131 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm P, Shell Gruppe 4 35 g.

6130 W.Ø.Larsen: 199,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 6,0 cm Ø: 23 mm P, O 67 g.

 

6129 Ascorti: 100,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm A, Business KS 42 g.

6128 Nørding: 275,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, 3 71 g.

6127 Vauen: 145,00 €
9 mm L: 16,2 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm A, LB, Solitaire 69 g.

6126 Peterson: 140,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 6,0 cm Ø: 22 mm P, Sherlock Holmes Rathbone 55 g.

6123 S.Bang: 620,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm P, 9 45 g.

6121 Elwood: 145,00 €
o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm P, 42 g.

6120 S.Bang: 575,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,5 cm Ø: 24 mm P, 50 g.

6119 Savinelli: 115,00 €
9 mm L: 16,2 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm A, Nonpareil 55 g.

6118 Dunhill: 185,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 3,7 cm Ø: 21 mm P, Bruyere Gruppe 4 41 g.

 

6117 S.Bang: 990,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,7 cm Ø: 24 mm P, C 51 g.

6115 Stanwell: 100,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Royal Guard 48 g.

6111 Peterson: 90,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 3,8 cm Ø: 18 mm LP P, 39 g.

6109 Jess Chonowitsch: 1.095,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, 60 g.

6108 Mastro de Paja: 125,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,5 cm Ø: 24 mm A, Media 3 B 58 g.

6107 Peterson: 85,00 €
9 mm L: 13,3 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm P, Donegal 26 g.

6106 Svendborg: 115,00 €
6 mm L: 15,1 cm H: 3,8 cm Ø: 21 mm P, Handmade 47 g.

6105 Radice: 125,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm A, Rind 43 g.

6104 Mastro de Paja: 129,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, 1 B 64 g.

6103 Eric Andersen: 395,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,7 cm Ø: 21 mm P, 72 g.

6102 Il Ceppo: 125,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, 41 g.

6101 Caminetto: 195,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, 46 g.

6100 Peter Hedegard: 320,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, FT 4 64 g.

Reserviert/ reserved