6174 Huber: 125,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,5 cm Ø: 19 mm A, Nobleman Jahr 1996 unsmoked 76 g.

6171 DB-Design Berlin: 89,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,1 cm Ø: 18 mm A, Bellini unsmoked  41 g.

6170 Bönnsche Pief. 69,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, unsmoked 58 g.

6169 Giordano: 69,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, 54 g.

6168 Caminetto: 155,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, Natural 57 g.

6167 Don Carlos: 175,00 €
9 mm L: 15,7 cm H: 6,0 cm Ø: 23 mm A, 53 g.
Reserviert/ reserved

6166 Stanwell: 95,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, 53 g.

6165 Crown: 80,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Crown 300 49 g.

6164 Crown: 80,00 €
9 mm L: 11,8 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, Crown 200 60 g.

6163 Eric Andersen: 135,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,3 cm Ø: 25 mm P, 70 g.

Reserviert/ reserved

6162 Savinelli: 135,00 €
9 mm L: 15,6 cm H: 5,6 cm Ø: 23 mm A, Nonpareil 44 g.

6161 Nørding: 110,00 €
9 mm L: 15,8 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm P, Tansania Meerschaum 77 g.

6159 Dunhill: 195,00 €
o.Fi. L: 11,9 cm H: 4,4 cm Ø: 23 mm P, Shell Briar Gruppe 4 33 g.

6158 Eric Andersen: 375,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Hand Made 58 g.

6157 Ingo Garbe: 795,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm P, 42 g.

6155 Peterson: 170,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 4,7 cm Ø: 24 mm A, Straight Grain 40 g.

reserviert   6153 S.Bang: 495,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 6,0 cm Ø: 25 mm P, 66 g.

6152 Dunhill: 185,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 18/23 mm P, Shell Briar Gruppe 3 27 g.

6151 Bari: 110,00 €
o.Fi. L: 14,1 cm H: 3,8 cm Ø: 20 mm P, Flame Grain 43 g.

6150 Lasse Skovgaard: 175,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, 57 g.

reserviert  6149 Stanwell: 80,00 €
o.Fi. L: 17,0 cm H: 6,0 cm Ø: 22 mm P, Royal Bark 36 g.

6148 W.Ø.Larsen: 175,00 €
o.Fi. L: 12,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm P, 41 g.

6147 Svendborg/ Tao: 250,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Tao Design B 53 g.

6146 Charatan: 295,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm P, Executive 27 g.

6145 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 28 g.

6144 Nørding: 225,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 3,8 cm Ø: 14 mm P, 36 g.

6143 Barling: 120,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm P, Straight Grain 44 g.

Reserviert/ reserved

6142 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 32g.

6141 FLC: 49,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 30 g.