5079 Savinelli: 80,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm A, Punto Oro Gold 46 g.

5077 Radford`s: 70,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, Selection 52 g.

5076 Vauen: 89,00 €
9 mm L: 13,4 cm H: 4,3 cm Ø; 21 mm A, Jahr 1999 60 g.

5075 Savinelli: 195,00 €
o.Fi. L: 18,0 cm H: 5,6 cm Ø: 22 mm A, Autograph 71 g.

5074 Radice: 255,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 6,0 cm Ø: 25 mm A, Clear 88 g.

5073 Svendborg: 70,00 €
9 mm L: 13,0 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, 56 g.

5072 Savinelli: 89,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Virginia 58 g.

5071 Savinelli: 89,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, Extra 34 g.

5069 No Name: 45,00 €
9 mm L: 16,0 cm H: 4,7 cm Ø: 17 mm P, unsmoked 51 g.

5068 Savinelli: 65,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Siena  44 g.

5067 Charles Fairmorn: 90,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,8 cm Ø: 18 mm P, 55 g.

5066 Radice: 115,00 €
9 mm L: 15,8 cm H: 5,8 cm Ø: 24 mm A, Rind 47 g.

5065 Former: 600,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm P, 42 g.

5063 Matzhold: 150,00 €
o.Fi. L: 18,2 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm C, D 41 g.

5062 Tsuge: 80,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 3,5 cm Ø: 19 mm P, Kaga A 52 g.

5061 Rossi: 75,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,7 cm Ø: 21 mm A, 59 g.

reserviert    5060 Bari: 80,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm P, Wiking 71 g.

reserviert 5059 Stefano Exclusive: 55,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Selected Briar unsmoked 54 g.

5058 No Name: 45,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P, unsmoked 46 g.

5057 Wessex: 69,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm A, Jahr 2008 50 g.

5056 No Name: 45,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, unsmoked 45 g.

5055 Butz Choquin: 100,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, Fleuron A 3 65 g.

Reserviert/ reserved

5054 Ascorti: 135,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, KS 63 g.

5053 Nolte: 150,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm C, *** 43 g.

5052 Mastro de Paja: 175,00 €
9 mm L: 15,2 cm H: 5,5 cm Ø: 24 mm A, Unica Media 51 g.

5051 Il Ceppo: 155,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, 45 g.

Reserviert/ reserved

5050 Bari: 75,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P, Classic 145/200 29 g.