6430 Bari: 100,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 6,4 cm Ø: 21 mm P, Old Briar 35 g.

6429 Peterson: 149,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, LB Sherlock Holmes 67 g.

6428 Nørding: 450,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 6,1 cm Ø: 22 mm P, C 61 g.

6427 Comoys: 95,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Tigers Eye 37 g.

6425 Dunhill: 495,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm P, Root Briar DR 25 g.

6424 Jeppesen: 95,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Ida 3 52 g.

6422 Savinelli: 100,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, Punto Oro 44 g.

6420 Peterson: 69,00 €
9 mm L: 13,4 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm A, LB Filter 42 g.

6419 Peterson: 145,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 5,8 cm Ø: 20 mm A, Sherlock Holmes Rathbone 57 g.

6418 Viby Frederiksen: 89,00 €
o.Fi. L: 16,5 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, 52 g.

6417 Peterson: 54,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, LB Kapruf 33 g.

6415 Radford`s: 65,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, 53 g.

6414 Dunhill: 175,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P, Shell Gruppe 4 31 g.

6412 Stanwell: 70,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, Handmade 40 g.

6410 Brebbia: 115,00 €
9 mm L: 13,2 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm A, Pura 54 g.

6409 DB- Design Berlin: 110,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Jahr 2012 65 g.

6407 Rainer Barbi: 295,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm H: 4,5 cm Ø: 23 mm A, 63 g.

6406 Savinelli: 100,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Opera 44 g.

6405 Comoys: 90,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,1 cm Ø: 19 mm A, Selected Straight Grain 36 g.  

6404 DB- Design Berlin: 115,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, 66 g.

 6403 Stanwell: 80,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm A, Bordeaux 60 g.

6402 Viby Frederiksen: 60,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm P, 32 g.

6401 Kriswill: 65,00 €
o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,6 cm Ø: 20 mm P, 30 g.

6399 DB- Design Berlin: 115,00 €
9 mm L: 16,6 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Jahr 2010 80 g.

6398 DB- Design Berlin: 125,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm A, Cityline 66 g.

6397 Giordano: 65,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm A, 61 g.

6395 DB- Design Berlin: 110,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm A, 45 g.

6394 Reiner Klein: 245,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 6,2 cm Ø: 25 mm C, A 80 g.

6393 Savinelli: 100,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 4,4 cm Ø: 23 mm P, Extra Dry unsmoked 46 g.