5636 Vauen: 69,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, Barontini Design 46 g.

5635 Vauen: 83,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Jahr 1998 61 g.

5634 Bjarne: 75,00 €
9 mm L: 14,6 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm P, 59 g.

5633 Rattray`s: 90,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, 44 g.

5631 Savinelli: 80,00 €
9 mm L: 16,4 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, Dry System 68 g.

5630 Savinelli: 180,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, Autograph 70 g.

5629 Warberg: 75,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm P, 47 g.

5628 Chacom: 69,00 €
9 mm L: 15,1 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm P, Spigot 53 g.

5627 Chacom: 59,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 23 mm A, Grand Cru 27 g.

5624 Vauen: 55,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,1 cm Ø: 18 mm A, Dr. Perl 43 g.

5621 Butz Choquin: 65,00 €
9 mm L: 13,0 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm P, Big Bowl 53 g.

5620 Amica: 85,00 €
9 mm L: 15,8 cm H: 6,2 cm Ø: 24 mm A, 69 g.

5618 Federico Becker: 230,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, Morta 51 g.

5617 Winsløw: 145,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm A, Elliott 33 g.

5616 Kai Nielsen: 220,00 €
9 mm L: 13,4 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, B Straight Grain 64 g.

5615 Chacom: 99,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm P, Tom Eltang Design 56 g.