6254 Faaborg: 125,00 €
9 mm L: 13,0 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Special unsmoked 43 g.

6253 Nørding: 115,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 4,3 cm Ø: 20 mm A, Handmade 45 g.

6252 Savinelli: 215,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 6,0 cm Ø: 22 mm A, Autograph 82 g.

6250 Ingo Garbe: 395,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, 56 g.

6249 Mastro de Paja: 145,00 €
9 mm L: 15,1 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Media Unica 57 g.

6247 Ingo Garbe: 475,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, 49 g.

6246 Charatan: 255,00 €
o.Fi. L: 15,9 cm H: 5,1 cm Ø: 24 mm A, Distinction 54 g.

6245 W.Ø.Larsen: 115,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 6,0 cm Ø: 24 mm A, 50 g.

6244 No Name: 100,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm A, Handmade 54 g.

6243 S.Bang: 750,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,1 cm Ø:19 mm P, 41 g.

6242 No Name: 130,00 €
9 mm L: 15,4 cm H: 6,4 cm Ø: 20 mm A, 57 g.

6241 S.Bang: 695,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 6,0 cm Ø: 26 mm P, B 70 g.

6240 Nørding: 225,00 €
9 mm L: 13,3 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, 63 g.

6237 S.Bang: 795,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm  H: 5,3 cm Ø: 23 mm P, 9 69 g.

6236 S.Bang: 700,00 €
9 mm L: 14,7 cm H: 5,2 cm Ø: 26 mm P, A 57 g.

6235 Ascorti: 90,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,2 cm Ø: 16 mm A, 28 g.

6233 Ingo Garbe: 595,00 €
o.Fi. L.:16,0 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, 58 g.

6232 Charatan: 350,00 €
o.Fi. L: 16,7 cm H: 5,6 cm Ø: 24 mm A, Executive 53 g.

6231 Dunhill: 250,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Root Briar Gruppe 4 35 g.

Reserviert/ reserved

6230 Charatan: 350,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,3 cm Ø: 25 mm A, Executive 62 g,

6229 Charatan: 195,00 €
o.Fi. L: 17,0 cm H: 5,2 cm Ø: 25 mm P, 61 g.

6228 Savinelli: 100,00 €
6 mm L: 16,2 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Punto Oro unsmoked 37 g.

6227 Jarl: 69,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, Oil Hardened unsmoked 39 g.

6226 Oscar: 85,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, Aged Briar unsmoked 35 g.

6225 Dr.Perl: 69,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 5,7 cm Ø: 22 mm A, 52 g.

6224 Navigator: 49,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, unsmoked 33 g.

6222 No Name: 125,00 €
9 mm L: 17,3 cm H: 6,8 cm Ø: 22 mm A, 78 g.

6221 Vauen: 69,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,5 cm Ø: 12 mm A, Luxus unsmoked 24 g.

6219 L`Anatra: 139,00 €
9 mm L: 14,1 cm H: 4,8 cm Ø: 23 mm A, two eggs 67 g.

6218 Maestrale: 129,00 €
o.fi. L: 15,6 cm H: 6,5 cm Ø: 23 mm A, Artigonale unsmoked 68 g.

6217 Dunhill: 495,00 €
o.Fi. L: 18,5 cm H: 5,6 cm Ø: 23 mm P, Bruyere Gruppe 6 81 g.

6214 Mastro de Paja: 125,00 €
9 mm L: 17,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21/30 mm A, 69 g.

6213 Caminetto: 125,00 €
o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,4 cm Ø: 21 mm A, KS 55 g.

Reserviert/ reserved

6212 Mastro de Paja: 99,00 €
9 mm L: 15,5 cm H: 5,4 cm Ø: 22 mm A, Media 1C 66 g.

6211 Enrico Bossi: 85,00 €
9 mm L: 15,6 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, 51 g.

6210 Charatan: 350,00 €
o.Fi. L: 17,2 cm H: 6,2 cm Ø: 25 mm A, Executive 57 g.

6209 S.Bang: 600,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 26 mm P, 7 49 g.

 

6208 W.Ø.Larsen: 80,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm A, Double Black 49 g.

6207 Giovanni: 100,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, 40 g.

6205 Ascorti: 115,00 €
9 mm L: 12,7 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A, Business KS 46 g.

6203 Butz Choquin: 75,00 €
9 mm L: 13,3 cm H: 5,7 cm Ø: 17 mm A, Provence 55 g.

6202 Vauen: 89,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, Mc.Rooty 66 g.

6201 Vauen: 89,00 €
9 mm L: 12,8 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm A, Mc.Rooty 62 g.

6200 Paul Becker: 225,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,4 cm Ø: 23 mm A, H 73 g.