6465 Ivan Holst Nielsen: 795,00 €
o.Fi. L: 16,3 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, 65 g.

6464 Paolo Becker: 550,00 €
o.Fi. L: 16,5 cm H: 5,2 cm Ø: 25 mm P, 3 hearts 61 g.

6463 Tao: 595,00 €
9 mm L: 13,2 cm H: 4,0 cm Ø: 23 mm C, C 50 g.

6460 Axmacher: 495,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 3,8 cm Ø: 20 mm P, 58 g.

6459 Reiner Klein: 175,00 €
o.Fi. L: 12,4 cm H: 6,5 cm Ø: 22 mm C, C 54 g.

6458 Ser Jacopo: 120,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, S1 57 g.

reserviert    6456 Viprati: 150,00 €
9 mm L: 19,0 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm A, XX 87 g.

6455 Dunhill: 800,00 €
o.Fi. L: 16,5 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm P, DR ** Root Briar 67 g. 

6452 Peter Hedegaard: 395,00 €
9 mm L: 12,4 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm A, OP 1 43 g.

6451 W.Ø.Larsen: 110,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,5 cm Ø: 23 mm P, 34 g.

6450 Ascorti: 175,00 €
9 mm L: 14,4 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, KS 58 g.

6448 Jirsa: 80,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 6,3 cm Ø: 21 mm P, 53 g.

6447 L`Anatra: 125,00 €
o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, 54 g.

6446 Kaj Nielsen: 235,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 3,0 cm Ø: 22 mm  C, 48 g.

6445 Peterson: 125,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,0 cm Ø: 23 mm P, Sterling Silver 40 g.

6444 Tonni Nielsen: 690,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 4,0 cm Ø: 23 mm P, 53 g.

6440 W.Ø.Larsen: 165,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm P, Straight Grain 55 g.

6439 Comoy`s: 85,00 €
o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm P, Extra Ordinaire 42 g.

Reserviert/ reserved

6438 Peterson: 69,00 €
9 mm L: 13,0 cm H: 4,6 cm Ø: 17 mm A, K & P 39 g.

6437 Bjarne: 100,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm P, 49 g.

6435 W.Ø.Larsen: 125,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Handmade 52 g.

reserviert   6434 Chacom: 85,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm P, SuperFlamme 37 g.

6433 S.T.Dupont: 139,00 €
o.Fi. L: 13,7 cm H: 5,8 cm Ø: 19 mm A, 41 g.

6432 Dunhill: 330,00 €
o.Fi. L: 16,7 cm H: 5,8 cm Ø: 24 mm P, Root Briar Gruppe 6 51 g.

6431 Navigator: 69,00 €
o.Fi L: 3,2 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm P, unsmoked 42 g.