4605 Ser Jacopo: 105,00 € 
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,5 cm Ø: 24 mm A,sand ,42 g. 

4618 Johst: 85,00 € 
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 6,0 cm  Ø: 20 mm P, handmade , 67 g.

4617 Svendborg: 55,00 € 
9 mm L : 14,5 cm  H : 4,8 cm  Ø: 21 mm A, handmade , 52 g.

4616 L'anatra: 149,00 €
9 mm  L: 16,8 cm  H: 6,5 cm  Ø: 22 mm A, two eggs 77 g.

4615 Caminetto: 89,00 € 
9 mm L: 14,7 cm H: 5,2 cm Ø: 24 mm A, Jahr 1990, 44 g.

4614 Peterson: 145,00 € 
9 mm L : 15,3 cm , H : 5,5 cm  Ø: 21 mm  A, Silver Cap 54 g.

4613 Paul Becker: 130,00 €
9 mm  L : 15,3 cm , H : 14,6 cm  Ø: 24 mm A, 69 g.

4612 H.Nonnenbroich: 85,00 € 
9 mm L : 14,6 cm H : 5,8 cm  Ø: 21 mm P, rustik 60 g.

4604 Dunhill: 185,00 € 
o.Fi. L: 13,8 cm  H: 4,5 cm  Ø: 20 mm C,  Cumberland  Gruppe 4, 40 g.

 4611 Cityline: 59,00 € 
9 mm L: 14,3 cm H: 6,0 cm  Ø: 22 mm, A ,69 g.

4610 Ascorti: 85,00 € 
9 mm L: 12,3 cm H: 4,4 cm  Ø:19 mm  A, Business 47 g.

4609 Bjarne: 69,00 € 
 9 mm L: 13,7 cm  H: 5,2 cm  Ø: 21 mm A, rustik 46 g.

4608 Stanwell: 75,00 € 
9 mm L: 14,5 cm  H: 5,3 cm  Ø: 22 mm A, Andersen Design 37 g.

4602 Lacroix: 45,00 € 
 o.Fi.L: 13,5 cm H: 5,o cm  Ø: 20 mm A, Veritalle ,43 g.

4603 Ascorti: 115,00 € 
 9 mm L: 12,2 cm  H: 4,5 cm  Ø: 19 mm A, rustik 55 g.

4607 L'anatra: 99,00 € 
o.Fi. L: 14,0 cm H: 6,3 cm  Ø: 24 mm  A, one egg, 47 g.

4606 Stanwell: 49,00 €
9 mm  L: 14,5 cm  H: 6,5 cm  Ø: 21 mm P, sand, 46 g.

4182 Stanwell: 70,00 €
 o.Fi. L: 17,4 cm H: 5,0 cm Ø: 17 mm A, Hans Christian Andersen 44 g.

4141 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm P, Bruyere 39 g.

4136 Pipa Croci: 80,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm A, Pipa Any 2000 50 g.

RESERVIERT/RESERVED

4123 Jeppesen: 80,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm A, Ida 3  63 g.

 

 

4010 Winsløw : 185,00 €
 9 mm L: 14,7 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, C 58 g.

Reserviert/ reserved

3939 Mastro de Paja: 175,00 €
9 mm L: 15,1 cm H: 6,0 cm Ø: 23 mm A, Media Unica 80 g.

3958 Winsløw : 175,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, 25. Jubiläum 49 g.

4601 Rainer Barbi: 950,00 € 
o.Fi. L: 15,8 cm  H: 4,3 cm  Ø :20 mm P, AC ,34 g.

4599 Peterson: 70,00 €  
 9 mm L: 15,5 cm  H: 4,5 cm  Ø: 20 mm  C, unsmoked 55 g.

4598 W.Ø. Larsen: 95,00 €
 o.Fi. L: 14,8 cm  H: 5,5 cm  Ø: 20 mm , P, Select, 55 g.

4597 Bari: 65,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm  H: 5,0 cm Ø: 19 mm  P, Opal 38 g.

4596 Peterson: 59,00 €
 9 mm L: 16,5 cm  H: 5,0 cm  Ø: 20 mm  P, Standard 55 g.

4595 Peterson: 135,00 €
 9 mm L: 14,0 cm  H: 5,5 cm Ø: 20 mm  P, LB, Sherlock Holmes  67 g. 

4594 Ashton 135,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm  H: 4,7 cm Ø: 21 mm P, Old Church XXX , 36 g.

4593 Dunhill 245,00 €
 o.Fi. L: 15,3 cm  H: 5,2 cm  Ø: 20 mm , C,  Amber Root Gruppe 5, 62 g.  

4592 Courrieu 85,00 €
 o.Fi. L: 16,3 cm  H: 5,5 cm  Ø: 21 mm  P, sand 54 g.

4591 Kallenberg: 70,00 €
 9 mm L: 16,5 cm  H: 6,0 cm  Ø: 21 mm  A, rustik 79 g.

4589 Rainer Barbi: 970,00 €
 o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,5 cm  Ø : 21 mm  P, 53 g.

4588 Pierluigi: 75,00 €
 9 mm L: 15,1cm  H: 5,0 cm  Ø: 23 mm A, sand 82 g.

4587 Bjarne Nielsen: 275,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,0 cm  Ø: 19 mm  P, C 41 g.

4586 Rainer Barbi: 990,00 €
 o.Fi.  L: 16,0 cm  H: 5,7cm  Ø: 22 mm , C,  BC 59 g.

4585 Peter Matzhold: 550,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H:4,4 cm   Ø: 20mm , P 58 g.

4584 Anne Julie: 3.500,00 €
 o.Fi. L: 15,3 cm  H: 6,0 cm  Ø: 23 mm  P, 71 g.

4583 Poul Ilsted: 1.750,00 €
 o.Fi. L: 15,4 cm  H: 6,2 cm  Ø: 22 mm  P, sand 57 g.

4582 Peterson: 99,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm  H: 4,8 cm Ø: 20 mm  A, Kapp Royal 31g.

4581 Savinelli: 175,00 €
 o.Fi. L: 6,5 cm  H: 6,2 cm  Ø: 22 mm  A, Autograph ,62 g.

4580 Nørding: 60,00 €
 9 mm  L: 13,8 cm  H: 5,0 cm  Ø: 21 mm , Tansania MS ,72 g.

4579 Viggo Nielsen: 160,00 €
 9 mm  L: 15,0 cm H: 4,5 cm  Ø: 23 mm  C, 60 g.

4578 GBD: 110,00 €
 9 mm L: 16,0 cm  H: 5,8 cm  Ø: 23 mm  A,Masterpipe ,76 g.

4577 La Fuma: 110,00 €
 9 mm  L: 15,5 cm  H: 5,0 cm  Ø: 22 mm  A, A, 57 g.

4576 Manganaro: 55,00 €
  9 mm L: 15,5 cm  H: 4,5 cm  Ø: 24 mm  A, Serra  57 g.

4575 Ascorti: 70,00 €
 9 mm L: 14,2 cm  H: 3,8 cm Ø: 24 mm  A, Business 41g.

4574 F&T: 85,00 €
 o.Fi. L: 13,8 cm  H: 5,5 cm Ø: 18 mm  A, Lansegal,52 g.

4573 Charatan: 70,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm  H: 5,5 cm  Ø: 22 mm  A, Belvedere 64 g.

4572 Stanwell: 65,00 €
 9 mm  L: 15,0 cm H: 4,3 cm  Ø: 27 mm  A, Army Mount  49 g.

4571 F&T: 65,00 €
 o.Fi.  L: 14,0 cm  H: 5,0 cm  Ø: 17 mm  P, Reject ,16 g.

4570 Stanwell: 80,00 €
 9 mm  L: 14,6 cm H: 6,0 cm Ø: 18 mm  A, 50 g.

4569 Kaj C. Rasmussen:195,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 6,2 cm  Ø: 23 mm  P, 69 g.

4561 Ingo Garbe: 450,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,8 cm  Ø: 23 mm  P, 39 g.

4567 W.Ø. Larsen: 1.500,00 €
 o.Fi. L: 19,0 cm  H: 6,5 cm  Ø: 24 mm ,P, Three stars 74 g.

4562 Svendborg: 55,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 3,6 cm Ø: 21 mm P, sand 47 g.

4565 Joura: 495,00 €
  o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,9 cm Ø: 26 mm P, 44 g.

4560 Juls: 295,00 €
 o.Fi. L: 16,0 cm  H: 6,0 cm Ø: 24 mm  P, 61 g. 

4566 WØ. Larsen: 2.500,00 €
o.Fi. L: 15,8 cm  H: 5,7 cm  Ø: 22 mm P, Chair ,47 g.

4564 Ingo Garbe: 690,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm  H: 5,9 cm Ø: 25 mm  P,58 g.