4577 La Fuma: 110,00 €
 9 mm  L: 15,5 cm  H: 5,0 cm  Ø: 22 mm  A, A, 57 g.

4578 GBD: 110,00 €
 9 mm L: 16,0 cm  H: 5,8 cm  Ø: 23 mm  A,Masterpipe ,76 g.

4605 Ser Jacopo: 105,00 € 
o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,5 cm Ø: 24 mm A,sand ,42 g. 

3124 Ascorti : 110,00 €
 9 mm L: 17,3 cm  H: 5,3 cm  Ø: 25 mm  A, New Line 50 g.

3245 Peter Klein: 110,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, 57 g.

3242 Brebbia: 115,00 €
9 mm L: 15,3 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm A, Collection 71 g.

3180 Bari : 115,00 €  
9 mm L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø: 27 mm P, Wiking 78 g.

3169 Handcut by Holger : 90,00 € 
9 mm L: 10,5 cm H: 4,5 cm Ø: 23 mm A,  49 g.

3128 Vieille Bruyere : 115,00 € 
o.Fi. L: 14,5 cm  H: 4,5 cm  Ø: 22 mm  A, 48 g.

3152 Lindahl : 110,00 €  
9 mm L: 13,2 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A,  40 g.

3068 Caminetto : 115,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A Jahr 1990 44 g.

3067 Rover Art : 100,00 €
9 mm L: 14,1 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm A Ritmica 52 g.

3039 Pipe Art 2000 : 115,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A R 50 g.

3037 Bari : 119,00 €
9 mm L: 11,6 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm A Modern-unsmoked 52 g.

2906 Peterson : 100,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm A 40 g.

2899 Captain Fortune : 30,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm P 35 g.

2751 Svenborg : 120,00 €
o.Fi. L: 12,6 cm H: 4,0 cm Ø: 18 mm A Handmade unsmoked 38 g.

2729 W.O.Larsen : 120,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm H: 6,0 cm Ø: 19 mm P, 51 g.

2657 Davidoff : 115,00 €
o.Fi. L: 16,1 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A 52 g.

2575 Charatan : 100,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm Belvedere 49 g.

2480 Preben Holm : 115,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm P 34 g.

2129 Svendborg : 115,00 €
9 mm L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A A 56 g.

2127 Savinelli : 115,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 4,7 cm Ø: 17 mm P Verona 52 g.

2091 A.H. : 100,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm P 56 g.

2067 : Peter Klein 115,00 €
o.Fi. 15,0 cm 5,3 cm 20 mm P E 71 g.

2073 : Barling 100,00 €
o.Fi. 15,2 cm 5,0 cm 20 mm P 41 g.

1926 Charatan : 100,00 €
o.Fi. L: 12,9 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm P Belvedere 39 g.

1907 Tilshead : 115,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,5 cm Ø: 19 mm P 47 g.

1873 Rover Art : 110,00 €
9 mm L: 13,9 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm P Ritmica 45 g.

1724 Jarl : 100,00 €
o.Fi. L: 13,9 cm H: 4,4 cm Ø: 17 mm P, 33 g.

1671 Erik Nörding : 120,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P, 34 g.

1650 W.O Larsen : 110,00 €
o.Fi. L: 16,2 cm H: 5,3 cm Ø: 18 mm P, 47 g.

1629 Caminetto : 100,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm P, 42 g.

1582 Ascorti : 115,00 €
o.Fi. L: 15,4 cm H: 4,9 cm Ø: 18 mm P, Fiammata 2 42 g.

1361 Davidoff : 115,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm  P, 41 g.

1338 Mastro de Paja : 115,00 € 
9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm  A , Media Teilrustik  49 g.

1203 Manger : 110,00 €
9 mm L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P, 57 g.

925 Peterson : 120,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm  P , Straight Grain  25 g.

19  La Fuma:  120,00 € 
 9 mm  L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø :18 mm  A, 68 g.

3314 W.O.Larsen: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm  P, Super Black 52 g.

3319 W.O.Larsen: 100,00 €
 o.Fi. L: 15,8 cm H: 5,1 cm Ø: 18 mm  P, Super Black 47 g.

3322 W.O.Larsen: 100,00 € 
o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,3 cm Ø: 18 mm  P, Super Black 42 g.

3352 W.O.Larsen: 100,00 €
  o.Fi. L: 13,2 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm  P,  Super 55 g.

3388 Caminetto : 100,00 €
 9 mm L: 13,0 cm H: 4,1 cm Ø:20 mm A, 51 g.

3389 Wallenstein : 100,00 €
 9 mm L: 12,3 cm H: 5,0 cm Ø:18 mm A, Jolly Roger 53 g.

 

3417 Ascorti: 100,00 €
 9 mm L: 13,4 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm A, Business 38 g.

3471 Charatan: 115,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,4 cm Ø:22 mm P, Free Hand Relief 44 g.

3476 Unbekannt: 115,00 €
 o.Fi. L: 13,1 cm H: 3,3 cm Ø:19 mm P, Morta 41 g.

3483 Eriksen: 110,00 €
 o.Fi. L: 15,8 cm H: 4,7 cm Ø:22 mm A,  59 g.

3481 Charatan: 115,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,0 cm Ø:23 mm P, Free Hand Relief 39 g. 

3497 Wallenstein: 110,00 €
 9 mm L: 12,8 cm H: 4,5 cm Ø:18 mm A, Jolly Roger 42 g. 

3566 Savinelli: 115,00 €
 9 mm L: 14,8 cm 6,0 cm Ø:26 mm A, Linea Artisan 68 g.

3582 Il Ceppo: 110,00 €
 9 mm L: 16,4 cm H: 4,7 cm Ø:23 mm A, 62 g.

 3624 M.Bittner: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,0 cm Ø:16/25 mm A, 33 g.
 

3680 Peterson: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,7 cm Ø:20 mm A, 48 g.

3685 Langner: 120,00 €
 o.Fi. L: 16,8 cm H: 5,2 cm Ø:21 mm P, unsmoked 59 g.

3712 Peterson: 110,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,4 cm Ø:19 mm A, Donegal 52 g.

3708 Johst: 115,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,4 cm Ø:23 mm P, 35 g.

3724 Peter Klein: 110,00 €
 o.Fi. L: 13,5 cm H: 4,5 cm Ø:19 mm P, F 42 g.

3725 Ascorti: 100,00 €
 9 mm L: 12,4 cm H: 4,3 cm Ø:22 mm A, Business KS 48 g.

3738 Winsløw: 110,00 €
 9 mm L: 12,5 cm H: 5,0 cm Ø:22 mm A, Classical E 69 g.

3739 Johst: 115,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø:19 mm P, 55 g.

3778 Nörding: 115,00 €
 9 mm L: 14,5 cm H: 4,8 cm Ø:20 mm A, 57 g.

3788 Gottschling: 100,00 €
 o.Fi. L: 12,8 cm H: 3,8 cm Ø: 19 mm P, 28 g.

3792 Upshall: 110,00 €
 o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,1 cm Ø: 19 mm P, P 34 g.

3794 Upshall: 115,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,1 cm Ø: 16 mm P, P 29 g.

3818 Nörding: 115,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A,41 g.

  3825 Ser Jacopo: 115,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, Picta 42 g.

 

3834 Mauro Cateni: 115,00 €
 9 mm L: 15,7 cm H: 5,2 cm Ø: 21 mm P, Arte individuale 52 g.

3838 W.O.Larsen: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P, 42 g.

3919 Svendborg: 115,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm P, 48 g.

3962 Dunhill : 120,00 €
 o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,4 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 4 31 g.

3966 Anderegg : 120,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm P, 57 g.

4001 Winsløw : 110,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm A, Happy Birthday 50 48 g.

4023 Winslow: 100,00 €

9 mm L: 13,8 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, E 59 g.

4028 Winslow: 100,00 €

9 mm L: 14,8 cm H: 5,7 cm Ø: 24 mm A, Classical E 64 g.

4104 Bari: 115,00 €

  9 mm  L: 15,2 cm H: 4,6 cm Ø: 21 mm  A, Wiking 48 g

4079 Bentley: 100,00 €

  9 mm L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm  A, 46 g

4151 L`Anatra: 150,00 €
 9 mm L: 15,3 cm H: 5,4 cm Ø: 27 mm A, Ventura 64 g.

4211 Holger Frickert: 115,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm A, 43 g.

4295 Peterson: 110,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,3 cm Ø: 17 mm A, 36 g.

4318 Caminetto: 105,00 €
 9 mm L: 13,3 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm A, 59 g.

4313 Peter Klein: 115,00 €
 9 mm L: 15,2 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm P, D.L. 42 g.

4366 Caminetto: 105,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 5,6 cm Ø: 21 mm A, 52 g.

4359 Ascorti: 105,00 €
 9 mm L: 14,5 cm  H: 5,4 cm Ø: 20 mm A, KS. 53 g.

4391 Peterson: 115,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,2 cm Ø: 19 mm P, S.Holmes Baskerville 70 g.

4418 Mastro de Paja: 120,00 €
 9 mm L: 15,3 cm H: 5,6 cm Ø: 20 mm A, 1 B 64 g.

4446 Mastro de Paja: 115,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 22 mm A, Media 2 O 64 g.

4458 Aktas: 120,00 €
 9 mm L: 18,0 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, 50 g.

4477 Safferling: 100,00 €
 o.Fi. L: 15,1 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm P, Unsmoked 1 56 g.

4498 Mastro de Paja: 110,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Ciocco 78 g.

4455 A.Bauer: 100,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,7 cm Ø: 21 mm A, 53 g.

4504 Aktas: 100,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 6,7 cm Ø: 21 mm A, 49 g.

4501 Mastro de Paja: 105,00 €
 9 mm L: 15,5 cm H: 4,0 cm Ø: 22 mm A, Gigante 78 g.

4472 Vauen: 100,00 €
  9 mm L: 17,0 cm H: 4,5 cm Ø: 24 mm A, Ito Design 1 64 g.

4506 Aktas: 100,00 €
 9 mm L: 15,7 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, 48 g.

4503 Aktas: 100,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, 41 g.

4508 Aktas: 100,00 €
 9 mm L: 15,6 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, 43 g.

reserviert  4515 Ascorti: 115,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,3 cm Ø: 26 mm A, KS 56 g.

4525 Mastro de Paja: 110,00 €
 9 mm L: 15,5 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm A, Jahr 1994 47 g.

4534 Lorenz: 100,00 €
  9 mm L: 13,4 cm H: 5,7 cm Ø: 23 mm P, Freehand 55 g.

4533 Winsløw: 105,00 €
 9 mm L: 14,4 cm H: 4,0 cm Ø: 23 mm A, E 59 g.

4543 Savinelli: 100,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 23 mm A, Punto Oro 36 g.