4609 Bjarne: 69,00 € 
 9 mm L: 13,7 cm  H: 5,2 cm  Ø: 21 mm A, rustik 46 g.

4597 Bari: 65,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm  H: 5,0 cm Ø: 19 mm  P, Opal 38 g.

4572 Stanwell: 65,00 €
 9 mm  L: 15,0 cm H: 4,3 cm  Ø: 27 mm  A, Army Mount  49 g.

4571 F&T: 65,00 €
 o.Fi.  L: 14,0 cm  H: 5,0 cm  Ø: 17 mm  P, Reject ,16 g.

4580 Nørding: 60,00 €
 9 mm  L: 13,8 cm  H: 5,0 cm  Ø: 21 mm , Tansania MS ,72 g.

3298 Butz Choquin: 65,00 €
9 mm L: 13,8 cm H: 5,2 cm Ø: 18 mm C, Rocamar 53 g.

3230 Bari: 65,00 €
o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm A, Select nature 47 g.

3176 Stanwell : 60,00 € 
9 mm L: 13,6 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm P,  44 g.

3166 Stanwell : 65,00 € 
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm P ,Hand made 33 g.

3023 Old Vic : 60,00 €
o.Fi. L: 17,8 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm P Gigant-Lorenzo Design 73 g.

3013 Nörding : 60,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P 66 g.

2987 Bari : 69,00 € 
o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm P, Wiking 46 g.

2976 Radfords : 64,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm A, Jahr 1998 58 g.

2967 Bari : 69,00 €  
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,4 cm Ø: 18 mm P, De Luxe 24 g.

 

2943 Raganella : 65,00 € 
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm P,  51 g.

2956 Stanwell : 65,00 € 
o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm P,  43 g.

2882 Chacom : 60,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 3,7 cm Ø: 21 mm C Dynastie 49 g.

2865 Charles Fairmorn : 65,00 € 
 o.Fi. L: 15,6 cm H: 4,6 cm Ø: 19 mm P 49 g.

2705 Bjarne : 60,00 €
9 mm L: 13,6 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm P 61 g.

2681 Barling : 60,00 €
o.Fi. L: 13,3 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm P 26 g.

2665 Savinelli : 65,00 €
9 mm L: 12,2 cm H: 4,4 cm Ø: 17 mm P Cadet 36 g.

2625 Svendborg : 65,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A 54 g.

2464 Francesco : 66,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 5,5 cm Ø: 19 mm A 72 g.

2231 Roma : 69,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,6 cm Ø: 25 mm P 55 g.

2124 Lorenzo : 65,00 €
9 mm L: 14,8 cm H: 5,2 cm Ø: 18 mm P 64 g.

2114 Svendborg : 65,00 €
9 mm L: 12,0 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm P A 50 g.

2083 : GBD 65,00 €
9 mm 16,0 cm 6,3 cm 19 mm P 70 g.

2021 W.O Larsen : 65,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 6,7 cm Ø: 19 mm A Super 60 g.

1923 No Name : 69,00 €
o.Fi. L: 16,0 cm H: 5,6 cm Ø: 20 mm P 62 g.

1310 Holger Danske : 65,00 €
o.Fi. L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, 70 g.

 

838 Ascorti : 65,00 €
o.Fi. L: 15,3 cm  H: 5,0 cm  Ø: 21 mm  A , Rustik 46 g.

142 Kriswill: 60,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm  H: 5,5 cm  Ø: 22 mm P, 49 g.

3317 Rok Root: 65,00 €
  o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,0 cm Ø: 17 mm P, 52 g.

3321 Chacom: 65,00 €
 9 mm L: 13,2 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm  A ,Paris 58 g.

3392 Butz Choquin: 60,00 €
 9 mm L: 12,0 cm H: 3,3 cm Ø:18 mm A, Mignon 35 g.

3445 Vauen: 65,00 €
 9 mm L: 14,7 cm H: 5,0 cm Ø:20 mm A, Barontini Design 58 g. 

3451 Jensen 60,00 €
 9 mm L: 13,2 cm H: 3,8 cm Ø:20 mm P, 46 g.

3470 Svendborg: 65,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 5,3 cm Ø:20 mm A, Padouk 56 g.

3478 Bari: 65,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 3,5 cm Ø:19 mm P, Senior 59 g.

3525 Parker: 60,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,6 cm Ø:20 mm P, Super 51 g.

3547 Stanwell: 69,00 €
 o.Fi. L: 15,2 cm H: 5,5 cm Ø:22 mm A, Sterling 60 g.

3575 Stanwell: 65,00 €
o.Fi. L: 12,0 cm H: 4,2 cm Ø:17 mm P, 36 g.

 

3603 Svendborg. 69,00 €
 o.Fi. L: 13,7 cm H: 4,0 cm Ø:21 mm P, 42 g.

3636 Crown: 60,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,7 cm Ø:20 mm A, Crown Viking 55 g.

3715 Bari: 69,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 5,1 cm Ø:20 mm P, Select nature 44 g.

3721 Chacom: 65,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 4,7 cm Ø:20 mm A, Giant 60 g.

 3750 Vauen: 65,00 €
 9 mm L: 14,5 cm H: 5,0 cm Ø:22 mm A,  De Luxe 57 g.

3753 Savinelli: 69,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø:21 mm A, Riviera 58 g.

3754 Genuine Block: 65,00 €
 o.Fi. L: 17,2 cm H: 6,5 cm Ø:24 mm A, Meerschaum 93 g.

3772 Vauen: 60,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 3,5 cm Ø:20 mm A, Trüllerie 46 g.

3770 Peterson:  60,00 €
 9 mm L: 13,4 cm H: 4,0 cm 21 mm P, Gallery 40 g.

3773 Vauen: 65,00 €
 9 mm L: 12,8 cm H: 4,6 cm Ø:18 mm A, 43 g.

3777 Bari: 65,00 €
 9 mm L: 14,4 cm H: 4,8 cm Ø:21 mm A, De Luxe 53 g.

3780 Vauen: 65,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,2 cm Ø:19 mm A, De Luxe 58 g.

3781 Vauen: 65,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø:20 mm A, Inter Style 54 g.

3821 Charatan: 69,00 €
  o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Belvedere 38 g.

3808 Preben Holm: 65,00 €
 o.Fi.  L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm A, 1 44 g.

3981 Crown : 60,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 21 mm A, Crown 200 58 g.

4009 Vauen : 69,00 €
  9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Otimer 53 g.

4012 No Name : 60,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm A, 56 g.

4042 Gigi: 65,00 €

o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 22 mm P, Flammee 31 g.

4058 Refbjerg: 65,00 €
  9 mm L: 14,2 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm  A, halbrustiziert 50 g.

4093 Butz Choquin: 65,00 €

  9 mm L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm  A, Flamme 38 g

4091 Vauen: 65,00 €

9 mm L: 14,2 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm  A, Aachen Selection 55 g

4133 Stanwell: 65,00 €
 o.Fi. L: 13,4 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm A, 41 g.

4187 Stanwell: 65,00 €
 o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm A, 35 g.

4195 No Name: 60,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,3 cm Ø: 18 mm P, 33 g.

4233 Savinelli: 65,00 €
 9 mm L: 15,1 cm H: 5,1 cm Ø: 21 mm A, Imola 58 g.

4232 Nørding: 65,00 €
  9 mm L: 13,2 cm H: 4,7 cm Ø: 20 mm P, 43 g.

4255 Aldo Morelli: 65,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Infinity 63 g.

4254 Savinelli: 60,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, Roma 44 g.

4275 Aldo Morelli: 60,00 €
 9 mm L: 14,4 cm H: 4,7 cm Ø: 19 mm A, 60 g.

4306 Svendborg: 65,00 €
 9 mm L: 13,6 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm A, P 58 g.

4314 Brebbia: 65,00 €
  o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, Gala Golden 30 g.

4325 Savinelli: 69,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 3,6 cm Ø: 21 mm A, Accademia 41 g.

4389 Winsløw: 65,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm A, Crown 200 90 g.

4555 Charatan: 65,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm  H: 4,6 cm  Ø: 23mm , A, 33g.

4451 Peterson: 65,00 €
 o.Fi. L: 14,7 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm P, Tansania Meerschaum 41 g.

reserviert  4431 Torben Dansk: 60,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, 66 g.

4443 Eriksen: 69,00 €
  o.Fi. L: 16,4 cm H: 6,0 cm Ø: 21 mm P, 59 g.

4474 Peterson: 65,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 4,8 cm Ø: 18 mm P, De Luxe 56 g.

4442 Stanwell: 65,00 €
 9 mm L: 14,8 cm H: 5,0 cm Ø: 18 mm A, Omega 69 g.

4466 Radford`s: 65,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 4,8 cm Ø: 19 mm A, Royal Selection 51 g.

4514 Brebbia: 65,00 €
9 mm L: 13,0 cm H: 3,7 cm Ø: 22 mm A, Linea A 46 g.

4544 Gigi: 65,00 €
 o.Fi. L: 15,1 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm A, Flammee 2 35 g.