4576 Manganaro: 55,00 €
  9 mm L: 15,5 cm  H: 4,5 cm  Ø: 24 mm  A, Serra  57 g.

4562 Svendborg: 55,00 €
o.Fi. L: 13,4 cm H: 3,6 cm Ø: 21 mm P, sand 47 g.

4596 Peterson: 59,00 €
 9 mm L: 16,5 cm  H: 5,0 cm  Ø: 20 mm  P, Standard 55 g.

607 Peterson : 50,00 €
o.Fi. L: 15,5 cm H: 4,6 cm Ø:20 mm P , Tansania 40 g. 

1177  Raganella: 55,00 € 
9 mm L: 16,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm  P , Nobile  58 g.

1460 DB Design : 55,00 € 
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,5 cm Ø: 18 mm  P,  Commander  34 g.

1780 Bebbia : 55,00 €
o.Fi. L: 16,5/25,0 cm H: 5,3 cm Ø: 20 mm A, Twin 2 53 g.

1900 Kriswill : 50,00 €
o.Fi. L: 13,5 cm H: 3,9 cm Ø: 20 mm P 34 g.

2251 Raganella : 55,00 €
o.Fi. L: 13,2 cm H: 3,6 cm Ø: 20 mm P 36 g.

2586 GBD : 55,00 €
o.Fi. L: 14,8 cm H: 4,5 cm Ø: 17 mm P 2006 43 g.

3017 Prince of Wales : 55,00 €
o.Fi. L: 14,3 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm P 41 g.

3062 Charles Fairmorn : 50,00 €
9 mm L: 13,6 cm H: 4,3 cm Ø: 19 mm P 53 g.

3071 Peterson : 50,00 €
o.Fi. L: 14,0 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm P 44 g.

3114 Savinelli : 55,00 €
o.Fi. L: 16,6 cm H: 6,3 cm Ø: 20 mm P Root Briar 71 g.

3135 Savinelli : 59,00 €
o.Fi. L: 12,8 cm  H: 5,0 cm  Ø: 20 mm P, Silver ,43 g.

3383 GBD: 55,00 €
 o.Fi. L: 13,0 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm A, White Circle 57 g. 

3339 Vauen: 50,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm  A, Premium 58 g.

3338 Norup: 50,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 4,2 cm Ø: 18 mm  P,  Roff-Cut 56 g.

RESERVIERT/RESERVED

3489 Comoy`s: 55,00 €
 o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,6 cm Ø:21 mm P, Town Hall 39 g. 

3446 DB: 55,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 4,6 cm Ø:19 mm A, Mariner 56 g.

3661 Svendborg: 59,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,5 cm Ø:22 mm A,  51 g.

3588 Bari: 59,00 €
 o.Fi. L: 15,0 cm H: 5,4 cm Ø:22 mm A, Senior 52 g.

3752 Vauen: 50,00 €
 9 mm L: 15,5 cm H: 4,2 cm Ø:20 mm A, Inter Style 44 g. 

3797 Aldo Morelli: 55,00 € 
9 mm L: 13,8 cm H: 3,6 cm Ø: 19 mm A, 45 g.

3909 Butz Choquin: 55,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 19 mm A, Provence 61 g.

3907 Stanwell: 50,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 4,2 cm Ø: 21 mm A, Royal Rouge 62 g.

4016 No Name : 50,00 €
 9 mm L: 16,5 cm H: 6,5 cm Ø: 21 mm A, 50 g.

4004 No Name : 50,00 €
 9 mm L: 15,2 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, 43 g.

3997 Stanwell: 55,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, Royal Guard 62 g.

4027 Radfords: 59,00 €

9 mm L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, 54 g.

4143 Wessex: 50,00 €
  9 mm L: 13,7 cm H: 3,7 cm Ø: 19 mm A, Edition Limitee 44 g.

4127 Svendborg: 55,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm P, 60 g.

4174 Vauen: 50,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm A, 52 g.

4168 Vauen: 55,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 5,0 cm Ø: 24 mm A, Luxus 44 g.

4162 Stanwell: 55,00 €
 o.Fi. L: 14,1 cm H: 5,0 cm Ø: 19 mm A, Royal Rouge 60 g.

4248 Radfords: 55,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 5,2 cm Ø: 20 mm A, Royal Selection 70 g.

 

4245 Briar Wood: 55,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 3,5 cm Ø: 20 mm P, 36 g.

4242 Butz Choquin: 50,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,0 cm Ø: 20 mm P, Provence 59 g.

4227 Vauen: 55,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, Luxus 40 g.

4226 Butz Choquin: 55,00 €
  o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,8 cm Ø: 22 mm P, Major 41 g.

4219 Brebbia: 55,00 €
  9 mm L: 12,8 cm H: 4,6 cm 21 mm A, Sabbiata 51 g.

4209 Stanwell: 49,00 €
 9 mm L: 13,3 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Mat 58 g.

4198 Jirsa: 49,00 €
 9 mm L: 13,4 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, 44 g.

reserviert  4179 Peterson: 55,00 €
 o.Fi. L: 15,5 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm P, Kapruf 39 g.

4286 Stanwell: 55,00 €
9 mm L: 13,9 cm H: 5,1 cm Ø: 19 mm A, Night & Day  42 g.

4256 Stanwell: 55,00 €
 9 mm L: 13,7 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm A, Brass Band 55 g.

4251 Aldo Morelli: 55,00 €
 9 mm L: 13,6 cm H: 4,8 cm Ø: 21 mm A, Fan 57 g.

4326 Jensen: 55,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 4,4 cm 20 mm P, Supremo 22 g.

4315 Kriswill: 59,00 €
  o.Fi. L: 14,8 cm H: 5,1 cm Ø: 20 mm P, Chief 40 g.

4309 Vauen: 50,00 €
 o.Fi. L: 12,7 cm H: 2,6 cm Ø: 18 mm A, Bruyere extra 19 g.

4435 Vauen: 50,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Barontini Design 49 g.

4422 Butz Choquin: 55,00 €
  o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm P, Major unsmoked 40 g.

4390 Design Berlin: 55,00 €
  9 mm L: 13,5 cm H: 5,0 cm Ø: 20 mm A, Gotha 58 60 g.

4380 Design Berlin: 55,00 €
  9 mm L: 14,2 cm H: 5,0 cm Ø: 22 mm A, Imperial Bruyere 55 g.

4476 Vauen: 55,00 €
 9 mm L: 13,6 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm A, Mc Rooty 46 g.

4468 Stanwell: 55,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 4,4 cm Ø: 22 mm A, 66 g.

4459 No Name: 50,00 €
 9 mm L: 13,5 cm H: 6,3 cm Ø: 19 mm A, 31 g.

4457 No Name: 50,00 €
o.Fi. L: 14,2 cm H: 4,7 cm Ø: 18 mm A, 28 g.

4444 Brebbia: 55,00 €
  9 mm L: 12,6 cm H: 3,1 cm Ø:18 mm A, Heinrichs Design 46 g.

RESERVIERT/RESERVED 

4510 Peterson: 55,00 €
 9 mm L: 15,3 cm H: 5,0 cm Ø: 23 mm P, Standard 53 g.

4499 Vauen: 55,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm A, Exclusiv 57 g.

4535 Scandia: 55,00 €
9 mm L: 14,2 cm H: 4,0 cm Ø: 21 mm A, 64 g.

4523 Crown: 59,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 4,3 cm Ø: 24 mm A, Crown 200 81 g.

Anfang 2018_08_15