4593 Dunhill 245,00 €
 o.Fi. L: 15,3 cm  H: 5,2 cm  Ø: 20 mm , C,  Amber Root Gruppe 5, 62 g.  

4141 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,3 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm P, Bruyere 39 g.

3232 Castello: 240,00 €
o.Fi. L: 14,1 cm H: 4,3 cm Ø: 21 mm A, 4 X 55 g.

3206 Preben Holm: 225,00 € 
o.Fi. L: 16,7 cm H: 4,6 cm Ø: 25 mm P, Traditional 62 g.

3190 Ascorti : 230,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm A, Natural 55 g.

 3148 Eric Andersen : 220,00 €  
9 mm L: 14,9 cm H: 5,1 cm Ø: 22 mm A,  45 g.

 2923 Dunhill : 230,00 €
o.Fi. L: 13,6 cm H: 4,4 cm Ø: 19 mm P Gruppe 3 Root Briar 29 g.

 

2859 Dunhill : 225,00 €
o.Fi. L: 12,6 cm H: 4,3 cm Ø: 18 mm P Gruppe 3 Bruyere 33 g.

2360 : Kai Nielsen 225,00 €
9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø 20 mm C 81 g.

2356 : Kai Nielsen 230,00 €
' o.Fi. L: 12,3 cm H: 4,5 cm Ø 18 mm P A 36 g.

 

2314 Zenz : 200,00 €
L: 15,0 cm H: 6,0 cm Ø 20 mm A 53 g.

2313 Peter Klein : 225,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 5,2 cm Ø 18 mm P C 70 g.

2051 : Preben Holm 200,00 €
o.Fi. 18,0 cm 7,2 cm 25 mm A 84 g.

1965 A.H Handmade : 225,00 €
o.Fi. L: 14,6 cm H: 6,3 cm Ø: 23 mm P 51 g.

1789 Peter Klein : 215,00 €
o.Fi. L: 16,6 cm H: 4,6 cm Ø: 18 mm P, 46 g.

1771 Bent Nielsen : 245,00 €
o.Fi. L: 13,8 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm P, 50 g.

1727 Kai Nielsen : 245,00 €
9 mm L: 14,3 cm H: 5,4 cm Ø: 18 mm P, B 58 g.

1555 Dunhill : 225,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,8 cm Ø: 20 mm P, Bryuere  Gruppe 3 37 g.

1529 Amorelli : 200,00 €
o.Fi.  L: 15,5 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm  A , 64 g.

727 Nörding : 200,00 € 
9 mm L: 14,0 cm H: 4,5 cm Ø: 20 mm  P , O 59 g.

583 Caminetto : 200,00 €
o.Fi. L: 14,5 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm A , 2L18 56 g. 

430 B.Safferling : 200,00 €
 o.Fi.  L: 14,5 cm H: 5,3 cm Ø: 19 mm  P, 78 g.

36 Juls:  200,00 €
o.Fi.  L: 13,5 cm H: 4,0 cm Ø: 19 mm C, 62 g.

3550 Nörding: 200,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 5,0 cm Ø:19 mm P, 78 g.

3665 Paul Becker: 200,00 €
 o.Fi. L: 12,3 cm H: 3,9 cm Ø:25 mm A, H 40 g.

3674 Nørding: 200,00 €
 o.Fi. L: 14,7 cm H: 5,4 cm Ø:21 mm A, 65 g. 

3759 Ascorti: 220,00 €
 o.Fi. L: 14,6 cm H: 4,2 cm Ø:19 mm A, 43 g.

3841 Winslow: 200,00 €
 9 mm L: 14,0 cm H: 5,5 cm Ø: 20 mm A, Jahr 1996 51 g.

3860 Viprati: 230,00 €
9 mm L: 14,5 cm H: 5,3 cm Ø: 21 mm A, 5 Clover 63 g.

3866 Dunhill: 215,00 €
 o.Fi. L: 15,7 cm H: 4,5 cm Ø: 21 mm P, Bruyere Gruppe 5 44 g.

3887 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, Media 62 g.

3993 Dunhill : 230,00 €
 o.Fi. L: 13,8 cm H: 4,3 cm Ø: 22 mm P, Dress Gruppe 4 35 g.

4082 Kai Nielsen: 205,00 €

9 mm L: 16,3 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm  A, Straight Grain 72 g

4120 Mastro Geppetto: 220,00 €
 9 mm L: 14,9 cm H: 5,2 cm 22 mm A, Liscia Chiara 72 g.

4158 Elwood: 215,00 €
 o.Fi. L: 16,7 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm C, 66 g.

4250 Peter Klein : 245,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 4,5 cm Ø: 19 mm P, A 57 g.

4350 Mastro de Paja: 225,00 €
 9 mm L: 15,7 cm H: 5,6 cm Ø: 21 mm A, Media 3 B 60 g.

4293 Kai Nielsen: 225,00 €
9 mm L: 13,7 cm H: 5,1 cm Ø:18 mm A, Flame Grain B 53 g.

4292 H.G. Noske: 200,00 €
  9 mm L: 13,4 cm H: 4,4 cm Ø: 21 mm A,  41 g.

4320 Dunhill: 225,00 €
 o.Fi. L: 14,4 cm H: 4,5 cm Ø: 22 mm P, Bruyere Gruppe 3 28 g.

4356 Mastro de Paja: 220,00 €
 9 mm L: 14,8 cm H: 5,5 cm Ø: 23 mm A, Media 3 B 57 g.

4362 Mastro de Paja: 220,00 €
 9 mm L: 15,0 cm H: 4,6 cm Ø: 22 mm A, Media 3 B 52 g.

4343 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 13,2 cm H: 5,5 cm Ø: 21 mm A, Ciocco 82 g.

4339 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 14,6 cm H: 5,2 cm Ø: 23 mm A, Ciocco 72 g.

4332 Mastro de Paja: 225,00 €
 9 mm L: 14,3 cm H: 5,3 cm Ø: 23 mm A, Media 3 B 56 g.

4334 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 5,3 cm Ø: 22 mm A, Media 3 A 54 g.

4361 Caminetto: 240,00 €
 9 mm L: 13,7 cm  H: 6,3 cm Ø: 22 mm A, 58 g.

4347 Ascorti: 200,00 €
 9 mm L: 13,8 cm H: 5,6 cm Ø: 21 mm A, E KS. 56 g.

4427 Dunhill 220,00 €
 o.Fi. L: 14,0 cm H: 4,2 cm Ø: 20 mm P, Bruyere Gruppe 3 30 g.

4487 Mastro de Paja: 225,00 €
 9 mm L: 16,0 cm H: 5,0 cm Ø: 21 mm A, Unica Jahr 2001 88 g.

4483 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 16,2 cm H: 5,2 cm Ø: 22 mm A, Unica Jahr 2005 57 g.

4482 Ser Jacopo: 200,00 €
 9 mm L: 15,4 cm H: 4,6 cm Ø: 23 mm A, Delecta L 1 72 g.

4484 Mastro de Paja: 200,00 €
 9 mm L: 14,2 cm H: 6,0 cm Ø: 23 mm A, Unica Jahr 2002 63 g.